Tietosuojaseloste


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

A-Autopalvelu Oy

Y-tunnus: 2471609-7

osoite: Luutatehtaantie 2, 91910 TUPOS

p. +358449717735

sähköposti: a.autopalvelu@gmail.com

Tietosuoja-asioista
vastaava yhteyshenkilö

Aki Pitkälä

p. 040 5879735

sähköposti: aki.pitkala@gmail.com

Henkilörekisterin
nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen
käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yrityksessä asioivien
kuluttaja-asiakkaiden asiakassuhteiden hoitoon.

Toimialan palveluihin kuuluu autojen huolto- ja korjaustyöt
joissa lähes poikkeuksetta täytyy olla asiakkaaseen yhteydessä palvelua tuottaessa. Useimmiten kuluttaja-asiakas ei ole paikalla palvelua tuottaessa.

Tarkoituksena on muodostaa vaivaton yhteydenpitomahdollisuus
rekisterinpitäjän tuottaessa palvelua rekisteröidylle kuluttaja-asiakkaalle.

Puhelinnumero sekä sähköpostiosoite ovat helpottamassa
yhteydenpitoa asiakkaaseen.

Osoitetietoja käytetään lähettäessä laskuja asiakkaalle.

Auton rekisterinumeroa käytetään auton tarkkoja tietoja
hankkiessa. Tiedot ovat välttämättömiälaadukasta palvelua tuottaessa.

Säännönmukaiset
tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan
säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään
asiakassuhteen perustamisen yhteydessä.

Henkilötietoja kerätään myös www-sivujen kautta
yhteydenottolomakkeella.

Tiedonkeruu tapahtuu joko kasvokkain, puhelimitse tai
sähköpostilla.


Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi
viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen
suojaus

Henkilötietoja sisältävät päätelaitteet lukitaan salasanalla
kun niiden ääreltä poistutaan.

Henkilötietoja sisältävät paperiset työmääräykset pidetään
auton korjausta tehdessä vain työtä johtavan henkilön tai työtä suorittavan henkilön hallussa.

Näihin työmääräyksiin ei kukaan ulkopuolinen pääse käsiksi.

Asiakasrekisteri joka sisältää henkilötietoja, on
web-pohjainen järjestelmä jonka asianmukaisesta suojauksesta vastaa Futursoft Oy.

Kaikki henkilötietoja sisältävät yrityksen päätelaitteet on
varustettu palomuurilla ja virustorjuntaohjelmistolla.

Yrityksen tiloissa on lukittu kaappi jonne henkilötietoja
sisältävät asiakirjat (esim työmääräimet) säilötään. Yli vuoden vanhat työmääräimet arkistoidaan

rekisteripitäjän hallitsemaan lukittuun varastotilaan.

Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysajalle ei ole aikarajaa. Henkilötiedot
anonymisoidaan viidentoista (15) vuoden säilytyksen jälkeen, jos asiakassuhde ei ole enää aktiivinen.

Aktiivinen asiakassuhde päättyy jos rekisteröity kuluttaja-asiakas ei ole asioinut viiteen

vuoteen yrityksessä.

Auton rekisterinumerolla löytyvä huoltohistoria on tärkeä

dokumentti rekisteripitäjälle tulevaisuutta varten.

Huoltohistorian tietoja voidaan tulevaisuudessa

käyttää hyödyksi rekisterinumerolla yksilöidyn auton tulevissa huolloissa ja korjauksissa.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun
automaattiseen päätöksentekoon.

Erityispiirteet henkilötietojen käsittelyssä

Auton rekisterinumeroa käytetään palvelun kohteena olevan
auton varaosien ja tarvikkeiden hankkimiseen.

Rekisterinumero kerrotaan varaosatoimittajalle ilman auton
omistajatietoja.

Rekisteröidyn
oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä,
käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat
epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset
henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien
henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,
joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien
henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa
paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa
henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja
käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen

laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse
toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti

luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on
oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen

käsiteltäväksi, jos katsot,että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä
kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa
rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön;


-sähköpostitse osoitteeseen aki.pitkala@gmail.com

-postitse osoitteeseen Luutatehtaantie 2.


Tietosuojaseloste päivitetty 30.8.2018